Facebook
Binance - една от най-големите борси за търговияSkrill - онлайн портфейл с карта, криптовалути и ниски таксиКриптовалути

Какво е индекс в контекста на финансовите пазари

Какво е индекс в контекста на финансовите пазари

Какво е индекс в контекста на финансовите пазари
Мирослав Трифонов

Статията е добавена на 2023-02-05 20:13:32 от Мирослав Трифонов

доходностинвестициипасивни приходи

Индексът показва състоянието на някаква система, например е показател за активност, развитие, производителност, промени, поради което сред синонимите на думата индекс съвсем естествено е думата показател. Съществуват различни видове индекси – борсов, на потребителските цени, на телесната маса и други, но в настоящата статия ще разгледаме индекса в контекста на финансовите пазари.

 

Какво е индекс?

Проследяването във времето на промени в размера на стойности като цените на ценните книжа е възможно благодарение на индекса. В света на финансите той е мярка, показваща тези промени – промяната на пазара на ценни книжа. Индексът има за цел да даде индикация за резултатите и процесите на конкретен пазар. Използва за проследяване на ценовото представяне на ценни книжа, които са групирани в хипотетичен портфейл, представляващ определен пазар. Най-известните индекси са:

  • Dow Jones Industrial Average (DJIA), който със своята година на създаване – 1896 г. – е и най-старият в света,
  • S&P 500, който включва 500-те най-големи публични компании на Нюйоркската фондова борса,
  • DAX – в Германия, базиран на претегляне на пазарната капитализация,
  • Nikkei в Япония.

 

Тези и други индекси удовлетворяват инвеститорските нужди от инструмент,

с който лесно и удобно те да сравнят различните акции и различните фондови пазари, което им позволява да направят по-добър инвестиционен избор. Създатели на индексите най-често са доставчици на данни и рейтингови агенции.

 

За кого е информативен и ценен индексът?

Динамиката на индексите било за борсовия ден, било за много по-дълъг период е от съществено значение за инвеститорите, поради което те живо се интересуват от нея. Всички активи, които притежава даден инвеститор, се наричат портфолио или колекция ценни книжа на инвеститора. Целите на инвеститорите съвсем естествено са свързани с печалба и доходност, формирани въз основа на притежаваните от тях активи. Те могат да проследят икономическото развитие и тенденциите, въз основа на които да вземат своето печелившо инвестиционно решение, благодарение на инструменти, служещи за проследяване на представянето на пазара на определени интересуващи ги компании и техните емитирани ценни книжа. Сред тези инструменти, които улесняват инвеститорите, спестяват им ценно време и ги предпазват от погрешни решения, са индексите, позволяващи по-бърз, прецизен и лесен анализ на пазара.

Индексите са изключително удобни за инвеститорите, защото им представят цялата картина обобщена и носят информативност относно начина, по който се представят на пазара компаниите, които ги вълнуват и в които искат да инвестират. Инвеститорите инвестират в индексни фондове като ETF или взаимни фондове, по-рано известни като тракери, имитиращи индекс, а не директно в индекс, тъй като той е хипотетична кошница от ценни книжа. Характерно за индексните фондове е, че имат малки такси, които инвеститорите дължат, в сравнение с таксите за активно управляван взаимен фонд.

Борсово търгуваните фондове се търгуват на фондовия пазар като обикновени акции. Основната им прилика с взаимните фондове е фактът, че следят цената на базовия актив или кошница от активи, които често са представени под формата на индекс. Търговията с борсови индекси в България е улеснена от платформи с богат набор от инструменти и удобно мобилно приложение, лесни за употреба, регистрация и депозиране на средства в няколко стъпки.

 

Индексна мярка

Информацията за движението на цените на фондовия пазар – нагоре или надолу – се отнася за хипотетичен портфейл – индекс, представляващ един сегмент от финансовите пазари, а не за конкретна акция. Стойността на индекса се изчислява въз основа на цените на неговите ценни книжа. Пазарните индекси играят ключова роля за взимането на инвестиционни решения, защото дават оценка за развитието и движението на пазара, въз основа на която инвеститорите извършват избора си.

 

Употреба на индексите във финансовия свят

Както вече разбрахте, индексите са сред най-ценните показатели за инвеститорите. Употребата им е свързана именно с взимането на едно или друго решение за инвестиция. Инвеститорите внимателно съблюдават представянето на индекси, които са подходящи за активите, в които са инвестирали, и така събират ценна информация за начина, по който се представя портофиолото им. Характерно за индексите е, че предоставят бенчмарк, с който инвеститорите могат да сравнят портфолиото си.

Като ценен показател за тенденциите на пазара, развитието, прогреса, растежа, представянето на дадена компания или като цяло настроенията на пазара, индексите са сред най-важните инструменти, необходими на инвеститорите за взимане на правилно и печелившо инвестиционно решение, като пестят време и усилия на инвеститорите.

 

Статията има само информативен характер и не е препоръка за инвестиция.

 

Binance е най-голямата борса за криптовалути в света

Изцяло преведена на български език, много иновативни продукти