Facebook
Binance - една от най-големите борси за търговияSkrill - онлайн портфейл с карта, криптовалути и ниски таксиКриптовалути

Какво е дериват? Популярни деривати и употребата им

Какво е дериват? Популярни деривати и употребата им

Какво е дериват? Популярни деривати и употребата им
Мирослав Трифонов

Статията е добавена на 2022-11-13 20:07:12 от Мирослав Трифонов

полезнопечалбидоходност

Дериватите вълнуват инвеститорите не по-малко от акциите, облигациите и другите ценни книжа, които подлежат на търговия, защото те използват основно именно деривати за спекулативни цели или за хеджиране срещу ценови рискове. Особен интерес дериватите представляват за инвеститорите с богати познания и опит в света на финансите и капиталовите пазари, за които са и по-подходящи. Това се дължи на факта, че дериватите са високорискови, което ги прави неподходящи за начинаещи инвеститори.

 

Какво е дериват?

„Derivare“ е дума с латински произход и означава „извличам“. На езика на финансите дериват е договор, чиято стойност е получена от базов субект. Дериватът е също вторична ценна книга, извлечена от друга ценна книга. Стойността на тези финансови инструменти е производна от стойността на даден финансов актив и зависима от цената на базовия актив, стоящ зад него. Акциите, облигациите, стоките, валутата са най-честите активи, стоящи зад дериватите, но актив може да бъде и всеки финансов продукт, а опциите, фючърсите и суаповете са най-популярните деривати. Дериватите се опитват да решат един от най-важните проблеми на инвестиционния риск: неликвидността.

Секюритизация на актив

Благодарение на секюритизацията на актива се гарантира в писмен вид чия собственост е той. Секюритизираните активи са заменими инвестиционни продукти, които могат да бъдат търгувани – продавани, купувани. Благодарение на това се улеснява прехвърлянето им, а така се осигурява и гарантира и ликвидността им, което е от съществено значение при инвестициите и от ключова важност за инвеститорите, тъй като неликвидността е най-големият проблем и риск. Тоест можем да определим секюритизацията като процес, който генерира ликвидност и при който се окрупняват активи с цел създаване на нов инструмент, който е ликвиден, както и на чиято база да бъдат емитирани облигации, акции и т.н., подлежащи на продажба.

 

Секюритизирани и несекюритизирани деривати

Съществуват различни класификации на дериватите, като една от тях е разделението на:

  1. Секюритизирани деривати – силно регулирани ценни книжа, които трябва да отговарят на строгите изисквания за задължения за клиринг и отчитане. Секюритизираните деривати осигуряват ликвидност, която е от съществена важност за инвеститорите.
  2. Несекюритизирани деривати – по същество са форуърдни транзакции. Търговията с тях се извършва чрез фючърсни борси или платформи за извънборсова търговия.

 

 

Употреба на дериватите и най-популярните дериватиСпекулации

Спекулантите инвестират в различни видове деривати с цел генериране на високи печалби. Употребата на дериватите за спекула е начин за генериране на доходност и големи печалби от инвеститорите.

Хеджиране срещу ценови рискове и валутни рискове

Най-популярните деривати са:

Форуърд

При този дериват двете страни сключват договор за продажба на определено количество в определен бъдещ момент на фиксирана към момента на сключване на договора цена независимо каква ще бъде бъдещата пазарна цена в онзи бъдещ момент. Дериватът защитава продавача от евентуални загуби при спад на цената, а купувача – от евентуално поскъпване.

Фючърси

Фючърсен договор е споразумение за продажба или покупка на даден актив в определено количество на определена дата, чиято цена се фиксира и посочва. Фючърсите са стандартизирани, регулирани, несекюритизирани деривати, търгувани на борси за деривати като EUREX. Първоначалната цел на фючърсите е била да се хеджира риска от неблагоприятна промяна в цената на базовия актив, но скоро става ясно, че те предоставят и лесен начин за спекулация с цената на даден базов актив.

Опции

Опциите дават възможност на инвеститорите да имат правото да закупят или продадат актив на определена цена, но не и задължението да го направят, с което предоставят известна свобода на инвеститорите за разлика от форуърд. Благодарение на този договорен инструмент купувачът има специални права да купува. Опциите са подходящи единствено за инвеститори с огромен опит и познания, тъй като се считат за оптимално високорисков вид инвестиция. При опцията притежателят ѝ може да се възползва от правото да продаде или закупи до определена дата и час на предварително уговорена цена. Ако пазарната цена на базовия актив е над договорената цена, притежателят на опцията няма да я упражни, а ще закупи на по-ниската – на пазарната цена. Валидно е и обратното – ако пазарната цена е много по-висока, той ще използва опцията, тоест ще я упражни, тъй като така цената ще му бъде по-изгодна.

Суапове

Считани за една от най-успешните финансови иновации от последните години, суап транзакциите се договарят индивидуално между партньорите и не се търгуват публично. Суаповите транзакции обикновено се основават на лихвени проценти или валути.

Рискове

Търговията с деривативни активи се счита за изключително рискова, сложна, изискваща много познания и подходяща само за инвеститори с натрупан богат опит. Сред най-големите загуби при инвестиции в деривати е тази на Ник Лийсън – британски търговец на деривати, претърпял през 1995 година огромни загуби поради рисковани спекулации. В резултат на неадекватни механизми за контрол сделките на Leeson доведоха до краха на Barings Bank – най-старата инвестиционна банка в Обединеното кралство, факт, който не остана и без глобални последствия и необходимост от време за възстановяване на финансовите пазари. Примерите сочат, че понякога дори и опитът не помага, следователно всяко решение за инвестиция е на ваш собствен риск.

 

Binance е най-голямата борса за криптовалути в света

Изцяло преведена на български език, много иновативни продукти